• ?ροι και Προ?ποθ?σει?


  Αποδοχ? Συμφων?α?. Η πρ?σβαση και η χρ?ση του ιστοτ?που τη? Bristol-Myers Squibb (ο “Ιστ?τοπο?”) υπ?κεινται στου? ακ?λουθου? ?ρου? και προ?ποθ?σει? ("?ροι και Προ?ποθ?σει?") και στο σ?νολο τη? εφαρμοστ?α? νομοθεσ?α?.

  Ε?ν εισ?λθετε στον Ιστ?τοπο και περιηγηθε?τε σε αυτ?ν, αποδ?χεστε και συμφωνε?τε, χωρ?? περιορισμ? ? επιφ?λαξη, με του? παρ?ντε? ?ρου? και Προ?ποθ?σει? και αναγνωρ?ζετε ?τι οιεσδ?ποτε ?λλε? συμφων?ε? μεταξ? υμ?ν και τη? ??Bristol-Myers Squibb αντικαθ?στανται απ? αυτο?? του? ?ρου? και καθ?στανται ?νευ ισχ?ο? ? εφαρμογ?? εν σχ?σει με την πρ?σβασ? σα? στον Ιστ?τοπο και τη χρ?ση αυτο? απ? εσ??. Οιαδ?ποτε αναφορ? γ?νεται στου? παρ?ντε? ?ρου? και Προ?ποθ?σει? στην “Bristol-Myers Squibb” περιλαμβ?νει, συλλογικ?, την Bristol-Myers Squibb Company καθ?? και ?λε? τι? υπ?ρχουσε? ? μελλοντικ?? θυγατρικ?? τη? ? συνδεδεμ?νε? με αυτ?ν εταιρε?ε?.

  Πεδ?ο χρ?ση?.?Η Bristol-Myers Squibb διατηρε? τον Ιστ?τοπο με σκοπ? την προσωπικ? σα? ενημ?ρωση, επιμ?ρφωση και επικοινων?α. Παρακαλο?με περιηγηθε?τε ελε?θερα στον Ιστ?τοπο. Επιτρ?πεται να κατεβ?ζετε υλικ? που εμφαν?ζεται στον Ιστ?τοπο για μη εμπορικ?, προσωπικ? χρ?ση μ?νο, υπ? τον ?ρο ?τι τηρε?τε τα πνευματικ? δικαι?ματα και ?ποιε? ?προειδοποι?σει? ιδιοκτησ?α? περι?χονται στο υλικ?. Δεν επιτρ?πεται, ωστ?σο, η? διανομ?, τροποπο?ηση, μετ?δοση, επαναχρησιμοπο?ηση, εκ ν?ου αν?ρτηση ? χρ?ση του περιεχομ?νου του Ιστοτ?που για δημ?σια ?/και εμπορικ? χρ?ση, συμπεριλαμβανομ?νων του κειμ?νου και των εικ?νων, χωρ?? την γραπτ? ?δεια τη? Bristol-Myers Squibb. Κατανοε?τε ?τι η Bristol-Myers Squibb δεν εγγυ?ται ?τι οι πληροφορ?ε? που περι?χονται στον Ιστ?τοπο ε?ναι κατ?λληλε? ? διαθ?σιμε? προ? χρ?ση σε περιοχ?? εκτ?? των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν, και ?τι η πρ?σβαση στον Ιστ?τοπο απ? περιοχ?? στι? οπο?ε? το περιεχ?μενο του Ιστ?τοπου μπορε? να ε?ναι παρ?νομο ? ακατ?λληλο απαγορε?εται.??σοι επιλ?γουν να εισ?λθουν στον Ιστ?τοπο απ? ?λλε? περιοχ?? το πρ?ττουν με δικ? του? πρωτοβουλ?α και ε?ναι υπε?θυνοι για την τ?ρηση τη? εφαρμοστ?α? τοπικ?? νομοθεσ?α?.??

  Μη παροχ? ιατρικ?ν συμβουλ?ν. Ο Ιστ?τοπο? δεν παρ?χει ιατρικ?? συμβουλ??. Πλην ελαχ?στων εξαιρ?σεων, τα προ??ντα τη? Bristol-Myers Squibb διατ?θενται αποκλειστικ? με συνταγ? απ? επαγγελματ?α υγε?α? με ?δεια ασκ?σεω? επαγγ?λματο?. Η Bristol-Myers Squibb δεν εμπλ?κεται στην παροχ? ιατρικ?ν ? παρ?μοιων επαγγελματικ?ν υπηρεσι?ν ? συμβουλ?ν και οι πληροφορ?ε? που δ?δονται στον Ιστ?τοπο δεν προορ?ζονται για να υποκαταστ?σουν τι? ιατρικ?? συμβουλ?? που προσφ?ρονται απ? του? επαγγελματ?ε? υγε?α?. Αν επιθυμε?τε ? χρει?ζεστε τ?τοιε? υπηρεσ?ε? ? συμβουλ??, θα πρ?πει να επισκεφτε?τε ?μεσα ?ναν επαγγελματ?α υγε?α?.

  Πληροφορ?ε? Για τα Προ??ντα: Οι πληροφορ?ε? για τα προ??ντα που παρ?χονται στον Ιστ?τοπο προορ?ζονται μ?νο για του? διαμ?νοντε? στι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε?. Ωστ?σο, ο Ιστ?τοπο? και οι περιεχ?μενοι σε αυτ?ν σ?νδεσμοι ενδ?χεται να περι?χουν πληροφορ?ε? σχετικ? με προ??ντα που μπορε? να ε?ναι ? να μην ε?ναι διαθ?σιμα σε κ?ποια συγκεκριμ?νη χ?ρα, περιοχ? ? περιφ?ρεια του κ?σμου (συμπεριλαμβανομ?νων των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν), μπορε? να διατ?θενται υπ? διαφορετικ? εμπορικ? σ?ματα στι? διαφορετικ?? χ?ρε? ?, ?που ισχ?ει, μπορε? να ?χουν αδειοδοτηθε? ? εγκριθε? απ? κ?ποια ρυθμιστικ? αρχ? για δι?θεση ? χρ?ση ω? προ? διαφορετικ?? ενδε?ξει? και περιορισμο?? στι? διαφορετικ?? χ?ρε?. Δεν θα πρ?πει να εκλ?βετε οτιδ?ποτε στον Ιστ?τοπο ω? προ?θηση ? προσ?λκυση για οιοδ?ποτε προ??ν ? υπηρεσ?α ? για τη χρ?ση οποιουδ?ποτε προ??ντο? ? υπηρεσ?α? που δεν επιτρ?πεται απ? του? ν?μου? και κανονισμο?? τη? χ?ρα? στην οπο?α βρ?σκεστε, συμπεριλαμβανομ?νων των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν. Για συγκεκριμ?νε? πληροφορ?ε? σχετικ? με συγκεκριμ?να προ??ντα, θα πρ?πει να ανατρ?ξετε στι? πλ?ρει? πληροφορ?ε? συνταγογρ?φηση?, ?πω? αυτ?? ?χουν εγκριθε? απ? την αρμ?δια ρυθμιστικ? αρχ? τη? χ?ρα? στην οπο?α βρ?σκεστε. Οι συνταγογραφικ?? πληροφορ?ε? που παρ?χονται εδ? βασ?ζονται στην επισ?μανση των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν και ενδ?χεται να μην ε?ναι κατ?λληλε? εκτ?? των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν.

  Προστασ?α πνευματικ?ν δικαιωμ?των. Θα πρ?πει να θεωρε?τε ?τι οτιδ?ποτε βλ?πετε ? διαβ?ζετε στον Ιστ?τοπο προστατε?εται απ? τι? διατ?ξει? περ? πνευματικ?? ιδιοκτησ?α?, εκτ?? ε?ν ?λλω? δηλ?νεται γραπτ??, και δεν επιτρ?πεται ?λλη χρ?ση π?ρα απ? τα οριζ?μενα στου? παρ?ντε? ?ρου? και Προ?ποθ?σει? ? στο κε?μενο στον Ιστ?τοπο, χωρ?? την προηγο?μενη γραπτ? ?δεια τη?Bristol-Myers Squibb Company. Η Bristol-Myers Squibb δεν εγγυ?ται ο?τε δηλ?νει ?τι η εκ μ?ρου? σα? χρ?ση του υλικο? που εμφαν?ζεται στον Ιστ?τοπο δεν παραβι?ζει δικαι?ματα τρ?των τα οπο?α δεν αν?κουν ? δεν ?χουν εκχωρηθε? στην Bristol-Myers Squibb.

  Εμπορικ? σ?ματα. Τα εμπορικ? σ?ματα, οι εμπορικ?? ονομασ?ε?, τα λογ?τυπα και τα σ?ματα υπηρεσι?ν (συλλογικ? τα “Εμπορικ? Σ?ματα”) που εμφαν?ζονται στον Ιστ?τοπο ε?ναι κατοχυρωμ?να και μη κατοχυρωμ?να Εμπορικ? Σ?ματα που αν?κουν στην Bristol-Myers Squibb ? σε τρ?του?. Καν?να σημε?ο απ? ?σα περι?χονται στον Ιστ?τοπο δεν θα πρ?πει να ερμηνε?εται ω? παραχ?ρηση, δια υπαινιγμο?, εγγυητικ?? δ?λωση? ? ?λλω?, ?δεια? ? δικαι?ματο? χρ?ση? οποιουδ?ποτε Εμπορικο? Σ?ματο? που εμφαν?ζεται στον Ιστ?τοπο, χωρ?? προηγο?μενη γραπτ? ?δεια τη? Bristol-Myers Squibb ? ?λλου ιδιοκτ?τη των Εμπορικ?ν Σημ?των που εμφαν?ζονται στον Ιστ?τοπο. Απαγορε?εται αυστηρ?? να χρησιμοποι?σετε τα Εμπορικ? Σ?ματα που εμφαν?ζονται στον Ιστ?τοπο ? ?λλο περιεχ?μενο του Ιστοτ?που, με εξα?ρεση τα οριζ?μενα στου? παρ?ντε? ?ρου? και Προ?ποθ?σει?, απαγορε?εται αυστηρ?. Σα? ενημερ?νουμε επ?ση? ?τι η Bristol-Myers Squibb θα ασκε? τα δικαι?ματα περ? βιομηχανικ?? ?/και πνευματικ?? ιδιοκτησ?α? τη? στο μ?γιστο βαθμ? που επιτρ?πει ο ν?μο?, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? ποινικ?? δ?ωξη?, ε?ν κρ?νεται σκ?πιμο.

  Εξα?ρεση εγγ?ηση?. Παρ? τι? ε?λογε? προσπ?θειε? που καταβ?λλει η Bristol-Myers Squibb να περιλαμβ?νονται στον Ιστ?τοπο ακριβε?? και επικαιροποιημ?νε? πληροφορ?ε?, η Bristol-Myers Squibb δεν παρ?χει εγγυ?σει? και δηλ?σει? για την ακρ?βεια αυτ?ν. Η Bristol-Myers Squibb δεν αναλαμβ?νει ευθ?νη ? υποχρ?ωση για οιαδ?ποτε λ?θη ? παραλε?ψει? στο περιεχ?μενο του Ιστ?τοπου. Χωρ?? περιορισμ? των ανωτ?ρω, οτιδ?ποτε στον Ιστ?τοπο παρ?χεται σε εσ?? "ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ ? ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ? ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Παρακαλο?με σημει?στε ?τι ορισμ?νε? δικαιοδοσ?ε? ενδ?χεται να μην επιτρ?πουν τον αποκλεισμ? τεκμαιρ?μενων σιωπηρ?ν εγγυ?σεων, επομ?νω? ορισμ?νε? απ? τι? παραπ?νω εξαιρ?σει? ενδ?χεται να μην ισχ?ουν για εσ??. Ελ?γξτε την εθνικ? σα? νομοθεσ?α για τυχ?ν περιορισμο?? ? περιορισμο?? ?σον αφορ? στον αποκλεισμ? των τεκμαιρ?μενων εγγυ?σεων.

  Περιορισμ?? ευθ?νη?. Η πρ?σβαση, χρ?ση του Ιστοτ?που και η περι?γηση σε αυτ?ν πραγματοποιο?νται με δικ? σα? ευθ?νη. Ο?τε η Bristol-Myers Squibb ο?τε και οιοδ?ποτε ?λλο μ?ρο? που εμπλ?κεται στη δημιουργ?α, στην παραγωγ? ? στη διατ?πωση του Ιστοτ?που φ?ρουν ευθ?νη για οποιαδ?ποτε ?μεση, παρεπ?μενη, επακ?λουθη, ?μμεση ? ποινικ? ζημ?α που προκ?πτει απ? την προσπ?λαση ? τη χρ?ση του Ιστοτ?που. Η Bristol-Myers Squibb δεν αναλαμβ?νει καμ?α ευθ?νη και δεν θα ενοχοποιε?ται για βλ?βε? ? ιο?? που μπορε? να προσβ?λουν τον εξοπλισμ? του υπολογιστ? σα? ? ?λλο περιουσιακ? στοιχε?ο εξαιτ?α? τη? πρ?σβαση? στον Ιστ?τοπο, τη? χρ?ση? του ? τη? περι?γηση? σε αυτ?ν ? εξαιτ?α? τη? λ?ψη? υλικο?, δεδομ?νων, κειμ?νου ? εικ?νων απ? τον Ιστ?τοπο.

  Απαγορευμ?νε? Μεταδ?σει?. Ορισμ?νε? εν?τητε? του Ιστ?τοπου ενδεχομ?νω? να σα? επιτρ?πουν να ?χετε πρ?σβαση σε διαδικτυακ? φ?ρα και να υποβ?λλετε μην?ματα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου, ? με ?λλο τρ?πο να παρ?χετε αναδραστικ?? πληροφορ?ε? στην Bristol-Myers Squibb. H Bristol-Myers Squibb δεν υποστηρ?ζει, και συγκεκριμ?να αποποιε?ται κ?θε ευθ?νη ? υποχρ?ωση αποζημ?ωση? για οποιοδ?ποτε περιεχ?μενο σε αυτ? τα?φ?ρα. Δεν μπορε?τε να δημοσιε?σετε ? να μεταδ?σετε οποιοδ?ποτε παρ?νομο, απειλητικ?, δυσφημιστικ?, δυσφημιστικ?, ?σεμνο, ?σεμνο, αναξιοπρεπ??, πορνογραφικ? ? βρ?μικο υλικ? ? οποιοδ?ποτε υλικ? που θα μπορο?σε να αποτελ?σει ? να ενθαρρ?νει συμπεριφορ? που θα θεωρε?ται ποινικ? αδ?κημα, να γενν?σει αστικ? ευθ?νη ? να παραβι?σει με οποιονδ?ποτε ?λλο τρ?πο οιοδ?ποτε ν?μο. Επιπροσθ?τω?, σα? απαγορε?εται να αναρτ?τε ? να μεταδ?δετε τρ?πο οποιαδ?ποτε πληροφορ?α που (α) παραβι?ζει τα δικαι?ματα τρ?των ? που παραβι?ζει τα δικαι?ματ? του? περ? απορρ?του ? δημοσι?τητα?, (β) προστατε?εται απ? δικαι?ματα πνευματικ?? ιδιοκτησ?α?, εμπορικ? σ?ματα ? ?λλα ιδιοκτησιακ? δικαι?ματα, εκτ?? και αν ?χει παρασχεθε? η ρητ? γραπτ? ?δεια του ιδιοκτ?τη αυτο? του δικαι?ματο?, (γ) περι?χει ι?, ελαττωματικ? λογισμικ? ? ?λλο επιβλαβ?? στοιχε?ο, ? (δ) μπορε? να συνεργε? παρ?νομα κατ? τρ?του για τον περιορισμ? τη? εμπορικ?? δραστηρι?τητα? ? του ανταγωνισμο?. Θα φ?ρετε την αποκλειστικ? ευθ?νη για οποιαδ?ποτε ζημ?α που οφε?λεται σε οποιαδ?ποτε παραβ?αση των δικαιωμ?των πνευματικ???ιδιοκτησ?α? των εμπορικ?ν σημ?των ? ?λλων ιδιοκτησιακ?ν δικαιωμ?των, για οποιαδ?ποτε βλ?βη που οφε?λεται στην πρ?σβαση ? χρ?ση του Ιστ?τοπου απ? εσ??.

  Υποβολ?? Χρηστ?ν. Οποιαδ?ποτε “προσωπικ? αναγνωρ?σιμη πληροφορ?α ” που περι?χεται στι? ηλεκτρονικ?? επικοινων?ε? στον Ιστ?τοπο δι?πεται απ? την Πολιτικ? Απορρ?του του Ιστ?τοπου . Επιπλ?ον, οποιαδ?ποτε επικοινων?α ? υλικ? που εσε?? μεταδ?δετε στον Ιστ?τοπο μ?σω ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ? με ?λλο τρ?πο, το οπο?ο θα περιλαμβ?νει οποιαδ?ποτε δεδομ?να, ερωτ?σει?, παρατηρ?σει?, συστ?σει?, ? συναφ? στοιχε?α, θα θεωρε?ται και θα αντιμετωπ?ζεται ω? μη εμπιστευτικ? και μη ιδι?κτητο. Κατανοε?τε πω? οτιδ?ποτε μεταδ?δετε ? αναρτ?τε ενδεχομ?νω? να χρησιμοποιηθε? απ? την Bristol-Myers Squibb για οποιονδ?ποτε σκοπ? συμπεριλαμβανομ?νων μεταξ? ?λλων τη? αναπαραγωγ??, τη? γνωστοπο?ηση?, τη? μετ?δοση?, τη? δημοσ?ευση?, τη? εκπομπ?? και τη? αν?ρτηση?. Επ?ση?, η Bristol-Myers Squibb μπορε? ελευθ?ρα να χρησιμοποι?σει οποιαδ?ποτε ιδ?α, ?ννοια, τεχνογνωσ?α, διαδικασ?α ? τεχνικ? που περι?χεται σε οποιαδ?ποτε επικοινων?α που αποστ?λλετε στον Ιστ?τοπο, για οποιονδ?ποτε σκοπ?, συμπεριλαμβανομ?νων, μεταξ? ?λλων, τη? αν?πτυξη?, τη? κατασκευ??, του μ?ρκετινγκ, και τη? π?ληση? προ??ντων και υπηρεσι?ν χρησιμοποι?ντα? αυτ?? τι? ιδ?ε?, τι? ?ννοιε?, την τεχνογνωσ?α, τι? διαδικασ?ε? ? τι? τεχνικ??.

  Σ?νδεσμοι προ? ?λλου? ιστ?τοπου?.?Η Bristol-Myers Squibb δεν ασκε? ?λεγχο στο περιεχ?μενο ? τη διαχε?ριση ιστοτ?πων τρ?των που συνδ?ονται με τον Ιστ?τοπο ο?τε μπορε? να θεωρηθε? υπε?θυνη ??υπ?λογη για το εν λ?γω περιεχ?μενο ? διαχε?ριση. Η σ?νδεσ? σα? με ?λλε? σελ?δε? εκτ?? Ιστοτ?που ? ?λλου? ιστ?τοπου? πραγματοποιε?ται με δικ? σα? ευθ?νη.?ταν συνδ?εστε σε ?λλον ιστ?τοπο, να διαβ?ζετε π?ντα την ανακο?νωση νομικο? περιεχομ?νου και την πολιτικ? απορρ?του του ν?ου ιστ?τοπου. Μπορε? να διαφ?ρουν απ? εκε?νε? που δι?πουν τον Ιστ?τοπο.

  Ισχ?ον δ?καιο. Η παρο?σα συμφων?α και η εκτ?λεσ? τη? δι?πονται απ? το δ?καιο τη? πολιτε?α? του New Jersey, Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε? Αμερικ??, ανεξ?ρτητα απ? τι? διατ?ξει? περ? σ?γκρουση? ν?μων. Συναινε?τε και υποβ?λλεστε στην αποκλειστικ? δικαιοδοσ?α των πολιτειακ?ν και ομοσπονδιακ?ν δικαστηρ?ων στην Επαρχ?α Mercer, New Jersey, Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε? Αμερικ??, αναφορικ? με ?λα τα θ?ματα και τι? αμφισβητ?σει? που απορρ?ουν απ? τη χρ?ση του Ιστ?τοπου και την παρο?σα συμφων?α. Στο βαθμ? που επιτρ?πεται απ? την εφαρμοστ?α νομοθεσ?α, οποιαδ?ποτε αξ?ωση ? β?ση αγωγ?? που απορρ?ει ? σχετ?ζεται με τη χρ?ση απ? εσ?? του Ιστ?τοπου θα πρ?πει να εγε?ρεται εντ?? δ?ο (2) ετ?ν απ? την ημερομην?α στην οπο?α αυτ? η αξ?ωση ? αγωγ? εγ?ρθηκε ? προ?κυψε.

  Τροποπο?ηση Συμφων?α?. Η Bristol-Myers Squibb δ?ναται οποιαδ?ποτε στιγμ? να αναθεωρε? του? ?ρου? και τι? Προ?ποθ?σει? που δι?πουν την πρ?σβαση στον Ιστ?τοπο και τη χρ?ση αυτο?. ?λε? οι τροποποι?σει? στου? ?ρου? και τι? Προ?ποθ?σει? ?θα αναρτ?νται στον Ιστ?τοπο. Δεδομ?νου ?τι οι αναθεωρ?σει? αυτ?? ε?ναι δεσμευτικ?? για εσ??, θα πρ?πει να ελ?γχετε τακτικ? του? ?ρου? και τι? Προ?ποθ?σει? που αναρτ?νται στον Ιστ?τοπο.

  国产视频